Tallinna Sadama kontserni müügitulu ning sadamates teenindatud kaubamaht  ja reisijate arv kasvasid nii II kvartalis kui esimesel poolaastal. Korrigeeritud EBITDA näitas stabiilset tulemust, puhaskasum vähenes rekorddividendilt makstud tulumaksu mõjul.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 10,1 miljonit tonni kaupa ning 4,8 miljonit reisijat, sealhulgas II kvartalis teenindati 5,1 miljonit tonni kaupa ja 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes esimesel poolaastal kaubamaht 1,4 % ja II kvartalis 2,5% ning reisijate arv oli mõlemal nimetatud perioodil 0,2% võrra suurem võrreldes eelmise aasta vastava perioodiga.
 
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suurenesid lastiliikidest veeremi, konteinerite ja vedellasti maht ning vähenes puist- ja segalasti maht. „Tallinna Sadama suurima lastiliigi ehk vedellasti maht on püsinud viimastel kvartalitel stabiilne ja näidanud väikest kasvu, millele on muuhulgas kaasa aidanud nafta hinna tõus viimase aasta jooksul. Veeremi mahu stabiilne kasv põhineb nii tihedal Tallinna ja Helsingi vahelisel laevaliiklusel kui ka arenevatel kaubandussidemetel regioonis ning soodsal majandustsüklil. Konteinerite mahu kasv kaasnes suurema konteinerlaevade külastuste arvuga. Puistlasti vähenemist mõjutasid nii projektikaupade nagu suhkur mahu langus kui eelmise aasta väiksem teraviljasaak Eestis võrreldes üle-eelmise aastaga, mistõttu jäi ka teravilja väljaveomaht saagi koristusaastale järgneval perioodil väiksemaks.“
 
 
Reisijate koguarv suurenes Tallinn-Stockholm liini ja traditsiooniliste kruiisireisijate arvu kasvu mõjul. „Tähelepanu väärib reisijate arvu vähenemine Tallinn- Helsingi liinil, mis on osaliselt tingitud soomlaste reisieelistuse mõningastest muutustest,“ lisas Valdo Kalm.
 
Kontserni müügitulu kasvas II kvartalis 3,4% ja poolaastal kokku 1,1% ulatudes vastavalt 32,8 miljoni ja 62,1 miljoni euroni.
 
 
Korrigeeritud EBITDA ehk kasum enne intresse, makse, kulumit ja allahindlusi kasvas II kvartalis 0,6 miljoni võrra reisiparvlaevade segmendi mõjul seoses täiendava parvlaeva liinile toomisega.  Poolaasta võrdluses vähenes  korrigeeritud EBITDA 1,0 miljoni võrra, languse taga oli tulude vähenemine võrreldes 2017. aastaga, mil need sisaldasid laevatehaste leppetrahvitasusid seoses uute parvlaevade üleandmise hilinemisega.
 
 
II kvartali majandustegevuse tulemiks kujunes puhaskahjum summas 14,1 miljonit eurot ja poolaasta puhaskahjum oli 2,3 mln eurot, mis jäid eelmise aasta samade perioodide puhaskasumile alla eelkõige suurema dividendide tulumaksukulu tõttu.
 
 
„II kvartali ja esimese poolaasta kahjum on põhjustatud 2018. aasta aprillis rekordilise 105 miljoni euro suuruse dividendimaksega tekkinud tulumaksukulu mõjust. Usume jätkuvalt, et  2018. aastaks seatud kasumieesmärgi ettevõte saavutab  ning suudame 2019. aastal maksta dividende vastavalt kehtivale dividendipoliitikale ehk vähemalt 30 miljonit eurot, “ selgitas Valdo Kalm.
 
„II kvartalit jäävad ilmestama tulevikku suunatud kokkulepped. Käesoleva aasta teise poole majandustegevust mõjutab kindlasti AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping poolt jäämurdjale Botnica suveperioodiks leitud töö eskort- ja jääseirelaevana Kanada Arktilistes vetes Baffinland Iron Mines LP rauamaagi ekspordi projektis,“ märkis Valdo Kalm. „Pikemas perspektiivis loovad uusi võimalusi ASi Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ vahel sõlmitud koostöö- ja hoonestusõiguse leping õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse ning Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll Zaha Hadid Arihitects poolt koostatud Vanasadama arendusplaani Masterplaan 2030 kontseptsiooni elluviimiseks kujundamaks Vanasadama alast kaasaegse ja kõrgetasemelise avaliku ruumiga linnakeskus.
 
Kontserni üheks märkimisväärsemaks saavutuseks esimesel poolaastal võib lugeda ka AS-i Tallinna Sadam noteerimist Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, mille tulemusel on kolmandik ettevõtte aktsiatest avalikult kaubeldavad. Enamusosalust hoidva Eesti Vabariigi kõrval on ettevõtte aktsionärideks nii Eesti kui rahvusvahelised investeerimis- ja pensionifondid ning eraisikud. Seisuga 30.06.2018 oli AS-il Tallinna Sadam kokku 13 386 aktsionäri.
 
AS Tallinna Sadam kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ ning ühisettevõte AS Green Marine.
 
15.08.2018
Ava täisvaade