Eesti Logistikaklaster korraldas arendustöö ühe etapina uute kõrge lisandväärtusega ärimudelite visioonikirjelduste hindamise, mille tulemusel soovitakse välja selgitada Eesti jaoks kõige perspektiivikamad uued tootevisioonid.

Eesti majandusest on teenuste osakaal täna üle kahe kolmandiku ja Eesti ekspordist moodustavad teenused kolmandiku. Eesti suurimaks teenuste ekspordiartikliks on 40% osakaaluga logistikateenused. Eskporditavad logistikateenused on hetkel peamiselt transporditeenused, ümberlaadimised, vaheladustamine, lisandväärtust loovad logistikateenused, tolliteenused, finantseerimis-ja kindlustusteenused ning väga üksikutel puhkudel regionaalse jaotuskeskuse teenused.

Pildid / - Resize of IMGP1482Kaster on kaheaastase arendustöö tulemusena selgitanud välja kolm tooteperekonda, mille osas Eesti omab suurimat perspektiivi 300 miljoni tarbijaga turupiirkonna jaotuskeskuseks kujunemisel. Need tooteperekonnad on toiduained, ehitusmaterjalid ja veerevtehnika. Perspektiivikaimate tooteperekondade väljaselgitamisel lähtuti Eesti, Läti, Leedu, Soome, Valgevene, Kasahstani ja Venemaa väliskaubandusstatistika andmetest, Eesti majandusgeograafilistest asukohaeelistest, taristust, vakantsetest tootmisvõimsustest, olemasolevatest kompetentsidest ning varasematest kogemustest.

Teenindatavaks turupiirkonnaks on Venemaa, SRÜ, Kesk-Aasia, Skandinaavia, Kesk-ja Ida-Euroopa.

Loetletud kolme tooteperekonna osas oluliseks jaotuskeskuseks kujunemiseks on vajalik Eestis piisavalt suure lisandväärtuse loomine, et saavutada väljakujunenud tarnemarsruutide ümbersuunamine ja kaubavoogude Eestisse kinnistamine.

Sellist lisandväärtust luua võimaldavate tegevuste väljaselgitamiseks, ideede hindamiseks, prioritiseerimiseks ja väljavalituiks osutunud tootevisioonide kirjeldamiseks viidi läbi ajurünnakud ja arendustöötoad. Ajurünnakute tulemusel on valminud 25 uut tootevisiooni kirjeldust, mida 21.juunil tutvustati hindamiseks valitud ekspertide ringile, kuhu kuulusid Arengufondi, Majandus- ja kommuniatsiooniministeeriumi, EAS-i, Eesti Toiduainetetööstuse Liidu, PROLOG-i, ITL-i, ELEA, Finance Estonia, TTÜ, Paldiski Ettavõtjate Liidu ja mitmete teiste ettevõtete esindajad.

Pildid / - Resize of IMGP1488Eesti Logistikaklastri arendusjuhi Illimar Pauli sõnul oli töötoa eesmärk leida vastuseid küsimustele: milliste kaupade osas on Eestil perspektiivi kujuneda 300 miljoni tarbijaga turu peamiseks jaotuskeskuseks? Kuidas see saavutada? Ja kuidas tagada jätkusuutlikkus ning pikaajaline konkurentsivõime üha karmistuvates tingimustes?

Illimar Paul  tutvustas kontsentreeritult 25 Logistikaklastri poolt välja arendatud tootevisiooni kirjeldust ja seejärel viidi läbi nende hindamine.
Töötoa tööpõhimõte oli rühmadesisene arutelu ja hindamisvormi täitmine hinnates 5-punkti skaalal nelja kriteeriumit: idee perspektiivikus, idee realiseeritavud, investeeringute kaasamise võime ja idee realiseerimise mõjuulatus.

„Töötoas laekunud hinnangute põhjal korrigeerime tootevisioonide kirjeldusi ning kujundame need lõplikult esitlusvalmiteks. 2012.a. teisel poolaastal korraldame esimese potentsiaalsetele Eesti investoritele suunatud tootevisioonide kirjelduste esitlemise eesmärgiga käivitada kirjeldatud ärimudelite juurutamine,“ selgitas Paul.

Eesti Logistikaklastri hinnangul on logistikaekspordi aluseks Eesti geograafiliselt soodne asukoht ja looduslikud eelised, väljaarendatud taristu, kaasaegsed ja kohati unikaalseid teenuseid pakkuvad terminalid, logistikateenuste kõrge kvaliteet ja konkurentsivõimeline hind korruptsiooni väga madal tase, liberaalne ja avatud majanduskeskkond ning soodne maksusüsteem.

25.06.2012
Ava täisvaade