Missioon

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni missiooniks on tagada Eestit läbiva rahvuvahelise logistika ja transiidi ahela stabiilsus ning jätkusuutlik areng.

Ühingu tegevuse peamisteks eesmärkideks ja ülesanneteks on järgmised:

 • aktiivne tegutsemine Eestit läbivat rahvusvahelist kaubavahetust puudutava visiooni, strateegia ja tegevuskavade väljatöötamisel;
 • liikmete ühiste huvide esindamine suhtlemisel riigi- ja kohalike omavalitsuste organite ning teiste organisatsioonidega;
 • osalemine liikmete ühistes huvides arendatavates projektides;
 • aktiivne osavõtt normatiivaktide väljatöötamisel, mis on seotud Eesti logistika- ja transiidipoliitika, sadamate ja raudtee infrastruktuuri ning reisijateveo arendamisega;
 • aktiivne osalemine kauba- ja reisijatevoogude logistika arendamisel, Eesti transiidikoridori konkurentsivõime tõstmisel ning uute kaubavoogude ja välisinvesteeringute kaasamisel;
 • koostöö korraldamine teiste logistikaketis osalejatega, samuti koostöö teiste sarnaste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel;
 • võrdse konkurentsi printsiibi juurutamine Eesti mere- ja raudteetranspordi valdkonnas;
 • osalemine konverentsidel ja/või nende korraldamisel;
 • konsultatsiooniteenuse osutamine veoste ja reisijate teenindamise valdkonnas;
 • avalikkuse teavitamine logistika ja transiidi valdkonnas toimuvast ja selle arenguperspektiividest;
 • osalemine logistikat, transporti ja transiiti arendavate organisatsioonide töös.
Ava täisvaade