Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatas Riisipere-Turba raudteeliini ehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Projekteeritav uus raudteeliin asub Harju maakonnas Saue valla territooriumil. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on saada teavet Riisipere-Turba raudteeliini ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Arendaja on aktsiaselts Eesti Raudtee ja otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet. KMH aruande koostaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 19. märtsist kuni 19. aprillini 2018 elektrooniliselt TJA dokumediregistris: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-5878 , samuti Saue valla kodulehel (http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud  ) ning AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerile-arendustegevus-europrojektid-r...).

Paberkandjal saab dokumendiga tutvuda TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Saue vallavalitsuses (asukoht Harju maakond, Saue linn, Tule tn 7, 76505).

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 20. aprilliks 2018 postiga aadressile Sõle 23a, 10614 Tallinn või e-postiga: info@tja.ee

KMH aruande avalik arutelu toimub 20. aprillil 2018 Turba kultuurimaja saalis kell 15.00 – 18.00 (asukoht Lehetu tee 12, Turba alevik, Saue vald, Harjumaa 76202).

(Allikas: http://www.evr.ee/uudised/avalikustati-riisipere-turba-raudteeliini-keskkonnam%C3%B5ju-hindamise-aruanne)

21.03.2018
Ava täisvaade